koppkk5

 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

(Goedgekeurd op 11 maart 2023 in de Algemene ledenvergadering)

1. KusterKring

De KusterKring is een club van eigenaren van motorschepen van het type Kuster en

Noaber, die gebouwd zijn op de werf voorheen “Consonant Yachts” te Vriezenveen of op de werf “Kuster Yachts B.V.” te Harlingen. De KusterKring is opgericht tijdens de eerste bijeenkomst van Kustereigenaren op 26 januari 2002 te Vriezenveen.

2. Doel

De KusterKring heeft tot doel:

Bevorderen van plezier en veiligheid bij het varen met schepen van het type Kuster of Noaber
Organiseren van gemeenschappelijke tochten;
Organiseren van lezingen en/of cursussen;
Voorbereiden en leiden van bijeenkomsten;
Uitwisselen van onderlinge ervaringen.

3. Lidmaatschap

A. Lidmaatschap
Eigenaren van een schip type Kuster of Noaber en/of het in aanbouw hebben van een schip Kuster of Noaber kunnen lid worden van de Kusterkring.

B. Erelidmaatschap
Op voordracht van het bestuur en met toestemming van de leden, kan aan een lid of persoon die voor de KusterKring een bijzondere betekenis heeft (gespeeld), het erelidmaatschap worden verleend. Dit lidmaatschap is voor het leven aan die persoon verbonden en een erelid betaalt geen contributie.

C. Aanvragen en beëindigen lidmaatschap
Het aanmelden van een lidmaatschap geschiedt per mail bij de secretaris van de KusterKring. Na verstrekking van de per mail gevraagde persoonlijke gegevens en de gegevens van het in eigendom of aanbouw zijnde schip van het type Kuster of Noaber vindt inschrijving als lid plaats.

Het beëindigen van het lidmaatschap wordt voor 15 december van het lopende kalenderjaar per mail gemeld bij de secretaris van de KusterKring.

Voor het volgende kalenderjaar is dan geen contributie meer verschuldigd.

De gegevens van deze persoon of personen worden ook niet meer gebruikt of gepubliceerd binnen de KusterKring.

Bij overlijden van een lid vervalt het lidmaatschap automatisch.

Indien blijkt dat een persoon, die lid is of lid wil worden, zich ernstig heeft misdragen of schuldig heeft gemaakt aan ernstige feiten, kan het bestuur dit lidmaatschap beëindigen of niet toekennen. Betrokkene wordt hiervan op de hoogte gesteld.

4. Leden
Alle leden kunnen deelnemen aan de door de KusterKring georganiseerde activiteiten voor zover er capaciteit beschikbaar is.

Leden gaan akkoord met de uitwisseling van hun persoonlijke gegevens onder de leden van de KusterKring.

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit minstens drie en maximaal vijf leden. De bestuursleden worden door het bestuur benoemd, geschorst en ontslagen.

De taak van het bestuur is het leiden en coördineren van activiteiten die voortvloeien uit het vastgestelde beleid en de doelstellingen zoals die zijn aangegeven in punt 2. Het bestuur vertegenwoordigt de KusterKring.

6. Kandidaatstelling
Leden die in het bestuur zitting willen nemen, melden zich aan bij het zittende bestuur. Het bestuur beslist of een lid tot het bestuur toetreedt.

7. Zittingsperiode
Bestuursleden nemen zitting in het bestuur voor een periode van drie jaar en kunnen maximaal 2x herbenoemd worden. Indien voor een vacante functie zich geen kandidaten melden kan de zittingstermijn van het vertrekkende bestuurslid opnieuw met twee jaar worden verlengd.

8. Bestuursfunctie
In onderling overleg tussen de bestuursleden en in samenspraak met de leden worden de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester binnen het bestuur verdeeld.

9. Voorzitter
Bijeenkomsten met leden en bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij diens afwezigheid kan een ander bestuurslid deze taak overnemen.

10. Secretaris
De secretaris houdt een registratie bij met de gegevens van leden, eigenaren, oud-eigenaren en schepen. Met enige regelmaat wordt aan de leden hiervan een bijgewerkt overzicht ter beschikking gesteld.

De secretaris houdt verslag bij van bestuursvergaderingen en bijeenkomsten met leden. Deze samenvattingen worden aan de leden ter beschikking gesteld.

11. Penningmeester
De penningmeester houdt een administratie bij van inkomsten en uitgaven. De penningmeester zorgt voor het innen van de aan de Kusterkring toekomende gelden en het doen van alle wegens de KusterKring vereiste betalingen.De penningmeester brengt aan de leden verslag uit van de inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar en legt de begroting voor van het nieuwe kalenderjaar.

Aan het begin van een kalenderjaar of bij diens tussentijds aftreden worden de boekhouding en saldi gecontroleerd door een kascommissie.

De kascommissie bestaat uit twee leden.

De kascommissie brengt aan de leden verslag uit van haar bevindingen en conclusies.

12. Besluiten
Een bestuursbesluit of voorgenomen besluit wordt voorgelegd aan de leden.

Leden kunnen tijdens een bijeenkomst of via e-mail gevraagd worden aan te geven het eens te zijn met een voorgenomen besluit van het bestuur.

Indien een meerderheid van de aanwezige leden het oneens is met een (voor)genomen besluit van het bestuur, zal het bestuur een voorgenomen besluit niet nemen of een genomen besluit terugdraaien en zich hierover beraden.

13. Geldmiddelen
De inkomsten van de KusterKring bestaan onder andere uit contributies, donaties en bijdragen van leden die deelnemen aan activiteiten. Geldmiddelen worden enkel gebruikt ter financiering van de activiteiten van de Kusterkring.

De leden van het bestuur (en/of van een werkgroep) genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten mits die kosten ook zijn opgenomen in de voor dat jaar vastgestelde begroting.

14. Contributie
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Dit bedrag is verschuldigd over de periode van 1/1 tot en met 31/12. Bij aanmelding van een nieuw lid in het laatste kwartaal van het jaar gaat de contributie per 1 januari van het volgend jaar in.

De contributie wordt in het eerste kwartaal van het nieuwe kalenderjaar via een bank gestort op de rekening van de KusterKring. Betaling van de contributie is bepalend voor het lidmaatschap van de KusterKring, tenzij het bestuur hierop een uitzondering maakt.

15. Contact met de werf
Het bestuur van de KusterKring onderhoudt de contacten met de werf Kuster Yachts B.V.

in Harlingen. Met de werf kunnen gezamenlijke activiteiten worden georganiseerd.

16. Bijeenkomsten
Eigenaren van schepen van het type Kuster of Noaber en “niet varende leden” worden door het bestuur éénmaal per jaar uitgenodigd om het beleid en de plannen voor het komende

jaar vast te stellen en goed te keuren. Tijdens deze bijeenkomst legt het bestuur verantwoording af van het afgelopen jaar.

17. Werkgroepen
Het bestuur kan leden uitnodigen om zitting te nemen in een werkgroep om een bepaalde activiteit te organiseren.

Werkgroepen brengen verslag uit aan het bestuur over gemaakte plannen en het bestuur zal hierover met de werkgroep van gedachten wisselen waarna het bestuur een definitief besluit zal nemen.

Het is wenselijk dat in een werkgroep ook een bestuurslid zitting heeft.

18. E-mailing
Leden van de Kusterkring worden op de hoogte gesteld van activiteiten middels verzending per mail van het informatieblad “KusterKring”.

Voor de uitgave van deze mail wordt een redactie benoemd. Tenminste éen bestuurslid maakt deel uit van de redactie.

Leden kunnen berichten hiervoor aanleveren en in elke uitgave wordt redactionele ruimte beschikbaar gesteld aan het bestuur.

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van het blad en bepaalt ook welke foto’s, artikelen en berichten worden geplaatst.

19. Activiteiten
Leden die zich opgeven en/of deelnemen aan een bepaalde activiteit betalen de gemaakte kosten, afhankelijk van het aantal deelnemende personen, grootte van hun schip en de bijgewoonde deelactiviteit(en).

Voor deelname aan een bepaalde activiteit kan een voorschotbedrag worden gevraagd. Dit voorschot wordt verrekend met het te betalen eindbedrag van de deelgenomen activiteit. Gehele of gedeeltelijke terug storting van het voorschot kan plaatsvinden afhankelijk van de situatie en omstandigheden.

Deelname aan activiteiten van de KusterKring door leden en genodigden is geheel voor eigen risico. Het kan voorkomen dat gevraagd hiervoor voorafgaande aan de activiteit een aparte verklaring te ondertekenen.

Het bestuur van de Kusterkring noch de KusterKring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen van derden veroorzaakt door leden of genodigden tijdens door de KusterKring georganiseerde activiteiten.

20. Huishoudelijk reglement
Veranderingen in het Huishoudelijk reglement kunnen alleen plaatsvinden na goedkeuring van de door een meerderheid van de aanwezige leden in een door het bestuur georganiseerde bijeenkomst.

21. Liquidatie
Bij het opheffen van de KusterKring wordt een positief liquidatiesaldo geschonken aan de KNRM, een eventueel negatief liquidatiesaldo dient door de leden te worden aangevuld.

11 maart 2023

Inloggen


Wachtwoord en/of gebruikersnaam vergeten?


Copyright KusterKring 2024