koppkk5

Verslag Algemene ledenvergadering op 5 maart 2022 te Lelystad.


1. De voorzitter opent de vergadering om 11.30 uur en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezige nieuwe leden.

De agenda wordt vastgesteld na toevoeging van een voorstel tot wijziging van het Huishoudelijk reglement.

2. Het verslag van de ZOOM-vergadering van 6 maart 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. De Jaarrekening 2021 wordt zonder vragen en opmerkingen vastgesteld. De Begroting 2022 wordt ongewijzigd goedgekeurd.

4. De kascommissie stelt voor het bestuur goedkeuring te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en de wijze waarop de administratie is gevoerd over het boekjaar 2021. Aldus wordt besloten. (zie Bijlage)

5. De contributie wordt ongewijzigd vastgesteld op € 45.

6. Het bestuur is verheugd dat Maarten Molenaar bereid is Niek Alleijn op te volgen als voorzitter van de Kusterkring.

Maarten Molenaar wordt bij acclamatie benoemt tot voorzitter van de Kring en Niek draagt de leiding van de vergadering aan hem over.

De voorzitter memoreert dat Niek veel voor de Kring heeft betekent en hopelijk nog zal betekenen. Hij was één van de oprichters van de Kusterkring in 2002 en was bij tijd en wijle de kurk waarop de Kring dreef. Hij ontwikkelde en onderhield het KusterKringboekje dat tweejaarlijks werd uitgegeven en was de initiator van de Whatsappgroep KusterKring techniek. Maar dit alles deed hij eendrachtig en samen met Martine.

De voorzitter overhandigt als blijk van waardering bloemen aan Martine en wijn aan beiden. Martine dankt ook de Kusterkring: “het is als een warm bad, een heerlijke club”.

7. Hans Zwier verteld het lustrumprogramma met de toertocht die start in Huizen en eindigt in Sneek, de rondvaart vanuit Sneek met de Toerist VI en in het najaar het bezoek aan de Meijerwerf. Ria Mol onthult de jubileumgeus die aan de aanwezigen wordt uitgereikt en aan de niet aanwezige leden wordt toegezonden. Tenslotte meldt Hans dat de inschrijving voor de rondvaart vanuit Sneek nog wordt verlengd.

8. a ingelast is een agendapunt Wijziging Huishoudelijk Reglement in verband met de digitalisering na aanschaf van e-Captain. De vergadering keurt de voorgestelde wijzigingen goed.

8.b. Rein Mutsaars geeft een toelichting op het gebruik van onze website. Hij laat zien hoe de gegevens die voorheen in het KK-boekje stonden nu in het tablet of de smartphone geladen kunnen worden.

9. Niek Alleijn geeft een toelichting op de geïnstalleerde KK-kringloop app en besloten wordt daar voorlopig mee door te gaan. Charlie van der Veer stelt dat niet alleen vragen en reacties op Kusterkring Techniek worden vermeld, maar als een probleem is opgelost ook melden hoe het is opgelost.

Na een kennismakingsronde sluit de voorzitter de vergadering.

Agnes Schouten had via de email de vraag gesteld of er nog een nieuw informatieboekje kon komen. Maarten licht toe dat het er niet meer komt. Dezelfde informatie is in de website beschikbaar en ook als print versie, zowel alfabetisch op eigenaars naam als op boot naam. Dat bespaart veel geld en moeite.

Tenslotte een dringend beroep om zoveel mogelijk (b.v. aanmeldingen, wijzigingen en afzeggingen) via de website te doen, dat bespaart veel werk en mogelijk vergissingen.

Tenslotte een beroep op eenieder zijn persoonlijke informatie op de website nog eens te bekijken en zo nodig te wijzigen. Denk ook aan een recente foto van de eigenaren en het ‘even voorstellen’ vakje te vullen. Reisverhalen/verslagen hebben ook een plekje in de website, maar er gebruik van!!

 

Oisterwijk, 7-3-22

 

 


Copyright KusterKring 2021